Promocje
Koszulka RUSH SHORT B męska
Koszulka RUSH SHORT B męska
129,00 zł 69,00 zł
Koszulka T-CUN SHORT męska CZARNA
Koszulka T-CUN SHORT męska CZARNA
109,00 zł 39,00 zł
Koszulka SHAPE męska
Koszulka SHAPE męska
129,00 zł 89,00 zł
Koszulka TANK PRO unisex NIEBIESKA
Koszulka TANK PRO unisex NIEBIESKA
119,00 zł 79,00 zł
Koszulka RUN męska
Koszulka RUN męska
129,00 zł 69,00 zł
Koszulka RUSH SHORT damska
Koszulka RUSH SHORT damska
129,00 zł 69,00 zł
Koszulka T-CUN SHORT męska BIAŁA
Koszulka T-CUN SHORT męska BIAŁA
109,00 zł 39,00 zł
Koszulka RETRO tank męski
Koszulka RETRO tank męski
109,00 zł 69,00 zł
Produkt dnia
Bluza TRAMONTANA męska KARMEL
Bluza TRAMONTANA męska KARMEL
299,00 zł
Bluza TRAMONTANA męska GRAFIT
Bluza TRAMONTANA męska GRAFIT
299,00 zł
Bluza TRAMONTANA męska BORDO
Bluza TRAMONTANA męska BORDO
299,00 zł
Bluza TRAMONTANA męska OLIWKA
Bluza TRAMONTANA męska OLIWKA
299,00 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego CDG PRO Sp. z o.o., Świlcza 145B, 36-072 Świlcza.


W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

 

§1

Definicje

 1. Sprzedający:

  CDG PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346408, NIP: 813-361-15-34, REGON: 180525680, konto bankowe: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., nr konta: 86 9101 0003 2015 0002 8248 0005.
 1. Dane kontaktowe:
  adres: Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza
  e-mail: sklep@cunazone.com
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko i/lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości, kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Adres reklamacyjny: CDG PRO Sp. z o.o., Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza.
 4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.cunazone.com zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ( Dz.U. 2020.106 z późń. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 6. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.cunazone.com
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje
  o pojedynczym produkcie.
 8. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. 2019.1145 z późn. zm.)
 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. 2017.2070 z późn. zm.)
 10. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – zdarzenie, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
 17. Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020.287 z późn. zm.)
 18. Produkt – przedmiot zamówienia w minimalnej i niepodzielnej ilości rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cunazone.com, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu Cywilnego.
 23. System – zbiór powiązanych ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. - w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego w przypadku Klientów.
 26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. została nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona a czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

 1. Sprzedawca oświadcza, iż Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy nowe, zgodne z opisem, zapakowane o opakowanie firmowe, wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili zawierania umowy). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem www.cunazone.com.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu.
 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3

Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia:
 1. Zamówienia mogą być składane poprzez formularz, na adres e-mail – dostępne na www.cunazone.com oraz telefonicznie pod numerem dostępnym na stronie internetowej www.cunazone.com
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu należy się zarejestrować. Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza, w którym należy podać dane niezbędne do identyfikacji. Dane podane w formularzu są na stałe przypisane do wybranego identyfikatora użytkownika, potwierdzanego ustawionym hasłem. Po zarejestrowaniu należy aktywować swoje konto (na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny).
 4. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 o art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta , na formularzu dostępnym pod adresem www.cunazone.com lub w innej pisemnej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.
 7. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania lub zużycia.
 13. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 14. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 15. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 16. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy określa art. 38 Ustawo o prawach konsumenta.
 17. Sklep posiada jeden, zintegrowany system sprzedaży obsługujący sprzedaż stacjonarną oraz internetową. Może się zdarzyć, że towar zamówiony drogą elektroniczną został już sprzedany w sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i nie ma możliwości realizacji zamówienia Klienta lub Konsumenta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli Klient lub Konsument dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi lub Konsumentowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od anulowania zamówienia.
 1. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie,
  a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Klienta lub Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta lub Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 4. Realizacja zamówienia Klienta lub Konsumenta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 7. Klient oraz Konsument mogą dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru.
 8. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta lub Konsumenta , jeśli na koncie Sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub przelewem).
 9. Klient oraz Konsument za uprzednią zgodą Sklepu może w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania towaru przez Klienta lub Konsumenta wymienić towar na inny. W takim przypadku powinien wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu.
 10. Wymianę prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu www.cunazone.com.\
 11. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, a ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub Konsumenta lub zwrócona przez Sklep. Jeżeli wybrany przez Klienta lub Konsumenta towar jest droższy od wymienianego, wysyłka nowego towaru nastąpi po zaksięgowaniu różnicy w cenie na koncie Sklepu. Jeżeli wybrany przez Klienta lub Konsumenta towar jest tańszy od wymienianego Sklep zwróci różnicę,
  w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru. Zwrot różnicy nastąpi na wskazany przez Klienta lub Konsumenta rachunek bankowy.
 12. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 13. Jeżeli Klient lub Konsument decyduje się na wymianę/zwrot przedmiotu zakupu, który był zgodny z zamówieniem wszystkie koszty wysyłki związane z wymianą lub zwrotem pokrywa Kupujący.
 14. Produkt z kategorii bielizna nie podlega zwrotowi i wymianie

§4

Prawo do odstąpienia od umowy/wymiana

§5

Rękojmia

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem www.cunazone.com, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §4 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych, przekazywanych przez Konsumenta w związku z korzystaniem z oferty Sklepu, rejestracji lub składania Zamówienia jest Sprzedający.
 2. Przekazywane dane przetwarzane będą tylko i wyłącznie celem realizacji umowy o świadczenie usług Sprzedawcy oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych opartych o podstawę prawną celów administratorów lub odbiorców danych oraz w związku z realizacją zobowiązań, celów, umów na które Kupujący wyrazi zgodę, w tym newsletter, cele marketingowe.
 3. Kupujący podaje wszelkie dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem iż prawdziwość danych podawanych przez Kupującego warunkuje prawidłową realizację obowiązków przez Sprzedającego.
 4. Stosowanie cookies oraz szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem: www.cunazone.com.

§7 Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

 

§8 Promocje i rabaty

W sklepie cunazone.com obowiązują kody i bony rabatowe.

 1. Kody i bony rabatowe przyznane Kupującemu nie łączą się i nie powielają.
 2. Do jednego zamówienia Kupujący może wykorzystać jeden kod lub bon rabatowy
 3. Kod lub bon rabatowy Kupujący wykorzystuje na stronie cunazone.com po przejściu do zakładki koszyk
 4. Kody i bony rabatowe obowiązują jedynie w sklepie internetowym (o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej). Fizyczne wykorzystanie bonu w naszej siedzibie znajdującej się w Świlczy 145b nie jest możliwe.
 5. Każdy kod lub bon rabatowy może być wykorzystany tylko raz - chyba, że (o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej).
 6. Aby kod lub bon rabatowy mógł zostać wykorzystany, podczas zakupów wartość koszyka musi przekroczyć wartość kodu lub bonu.
 7. Kod lub bon rabatowy może ale nie musi posiadać daty ważności do wykorzystania
 8. Kod lub bon rabatowy nie obejmuje produktów nieprzecenionych (o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej).
 9. Kod lub bon rabatowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 10. Kod lub bon rabatowy nie może być przenoszony na inne osoby.
 11. Reklamacje rozpatruje Cdg pro sp. z o.o stosując postanowienia regulaminu sklepu i obowiązujących przepisów prawa.

Zwrot towarów zakupionych przez bon

 1. Towar powinien być nieuszkodzone i nie noszący śladów używania. Produkty zakupie w ramach rabatu podlegają zwrotowi w ciągu:
  - 14 dni kalendarzowych ( więcej informacji w zakładce „Zwroty i wymiany”)
  - w przypadku zwrotu produktu, kwota poniesiona za zakup, o wartości przewyższającej kwotę kodu lub bonu zostanie zwrócona na konto.
 2. Ponowne wykorzystanie kodu lub bonu rabatowego jest możliwe po uprzednim przesłaniu przez klienta maila na adres sklep@cunazone.com, z prośbą o wygenerowanie nowego kodu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu dokonania zwrotu.
 3. W przypadku dokonania zmiany dotyczące kodów lub bonów rabatowych w cdg pro sp. z o.o udostępni poprzez publikację na stronie cunazone.com. Zmiany obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie informacje, zdjęcia i prezentacje produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody Sprzedającego.
 3. Umowy zawierane pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą zawierane są
  w języku polskim oraz zgodnie z polskim prawem.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, w ramach obowiązującego prawa oraz w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawnych, zmian w sposobie płatności i dostawy, zmian w zakresie płatności, formy świadczenia Usług Elektronicznych – w zakresie niezbędnym do wprowadzenia zmian niezbędnych do zaktualizowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Kupujących, którzy są jednocześnie Konsumentami korzystającymi ze Sklepu przed dniem w życie zmian. Aktualizowany Regulamin nie dotyczy umów zawartych i zamówień złożonych lub zrealizowanych przed dniem jego obowiązywania.
 6. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy, gdy zmiana Regulaminu będzie wprowadzała jakiekolwiek nowe opłaty lub podwyższenie opłat już obecnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać na drodze
  polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe,
  wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym
  a konsumentem zostaną rozstrzygnięte przez sądy powszechne
  zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.


Regulamin w formie do pobrania:

https://drive.google.com/file/d/1JjTB4J11CusuTzcIQVBUmfto9KYfUk2x/view?usp=sharing

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl